Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

Naše všeobecné obchodné podmienky (ďalej len VOP) definujú nákupno predajný vzťah uzatvorený pri online nákupe či predaji tovaru medzi predávajúcim: online obchod Tvorivý tvor s webovým sídlom tvorivytvor.sk a zákazníkom: kupujúcim. Kupujúci svojím nákupom uzatvorí kúpno predajnú zmluvu prostredníctvom elektronického, internetového obchodu so spoločnosťou:
JARABINKY o.z.
Cerovo 1
96252
Cerovo

IČO: 51802562
DIČ:2120842108

zapísaná: do registru občianskych združení vedeného MV SR v Bratislave, vložka VVS/1-900/90-539 90

Telefónne číslo: 00421 911917069
Kontaktný e-mail: info@tvorivytvor.sk

Naše VOP tvoria neoddeliteľnú súčasť každej kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi internetovým obchom Tvorivý Tvor so sídlom a spoločnosťou uvedenou vyššie a kupujúcim.

Adresa sídla spoločnosti však slúži aj na vrátenie tovaru. Pri vrátení tovaru je nutné produkt poslať na adresu:  Jarabinky o.z., Cerovo 1, 962 52 Cerovo

Znenie obchodných podmienok sa môže meniť či dopĺňať. Práva a povinnosti kupujúceho sa riadia vždy tým znením obchodných podmienok, za ktorého účinnosti vznikli.

 1. Nákup a objednávka - uzatvorenie kúpnej zmluvy

1.1 Ak nastane rozpor medzi ustanoveniami kúpnej zmluvy a našimi VOP, majú prednosť ustanovenia kúpnej zmluvy.

1.2 Kúpna zmluva vzniká pri zrealizovaní predaja tovaru predávajúcim kupujúcemu, kde kupujúci pri odoslaní vyplneného nákupného formulára - elektronickej objednávky (ďalej len ako objednávka) sa zaväzuje tento tovar objednať s povinnosťou platby a online obchod Tvorivý Tvor sa zaväzuje daný tovar doručiť v stanovenej lehote a spôsobe prepravy, ktorá je určené v objednávkovom formulári.

1.3 Objednávka musí obsahovať:

 • Pravdivé informácie o kupujúcom: meno, priezvisko, presná a úplná adresa pre doručenie objednaného tovaru, e-mailová adresa a telefonický kontakt.
 • Presné informácie o objednanom tovare: typ produktu, veľkosť, počet kusov, farba a podobne.
 • Informácie o cene a spôsobe úhrady za tovar.
 • Informácie o spôsobe doručenia tovaru a cenu za doručenie tovaru.
 • Informácie o mieste dodania tovaru - teda adresu pre doručenie.

1.4 Pokiaľ objednávka neobsahuje potrebné, povinné a správne údaje na naplnenie kúpno predajnej zmluvy, takáto objednávka nie je považovaná za úplnú a online obchod Tvorivý Tvor nemá povinnosť danú objednávku záväzne spracovať a doručiť.

1.5 Správne a úplné uzavretie kúpnej zmluvy bude kupujúcemu potvrdené ako informácia o prijatí objednávky prostredníctvom emailovej správy na uvedený e-mailový kontakt v objednávkovom procese. Ak by k prijatiu objednávky nedošlo, je zmluva uzatvorená v okamihu, keď kupujúci uhradí celú kúpnu cenu alebo prevezme objednaný tovar, podľa toho, čo nastane skôr.

1.6 Na e-mailovú adresu kupujúceho môžu byť v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom spracovania či doručenia jeho objednávky.

1.7 Vlastnícke právo za produkt či tovar sa nadobúda úhradou celej kúpnej ceny objednávky, nie však skôr, ako pri prevzatí tovaru či objednávky.

1.8 Kupujúci uzavrie kúpnu zmluvu na vybraný tovar odoslaním objednávky a tým vstúpi do zmluvného vzťahu s predávajúcim, ktorý sa riadi našimi VOP. Odoslaním objednávky kupujúci bez výhrad prijíma VOP predávajúceho.

 1. Zmluvný vzťah kupujúceho a predávajúceho

2.1 Zmluvný vzťah môže byť definovaný pomocou spotrebiteľskej zmluvy.

2.2 Zmluvný vzťah so spotrebiteľom a teda aj o spotrebiteľskú zmluvu sa jedná len v tom prípade, pokiaľ je kupujúci spotrebiteľom, t. j. fyzickou osobou, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

2.3 Pokiaľ tomu tak nie je, nejedná sa o spotrebiteľskú zmluvu a nevzťahuje sa na kupujúceho ochrana spotrebiteľa podľa právnych predpisov a týchto obchodných podmienok. Najmä, ako nespotrebiteľ nemáte právo na odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu.

2.4 Kupujúci ako spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy uzatvorenej pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku, ako je napr. telefón, e-mail alebo internetový obchod (článok 7. týchto obchodných podmienok). Ďalej spotrebiteľ má nárok na záruku na tovar. Záruka sa riadi Reklamačným poriadkom. Má nárok požadovať potrebné informácie ešte pred uzatvorením zmluvy, informácie je možné nájsť v týchto obchodných podmienkach alebo na tvorivytvor.sk. Spotrebiteľ má taktiež právo na alternatívne riešenie sporu zo zmluvy.

2.5 Právny vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim sa riadi týmito obchodnými podmienkami, ktoré vymedzujú a spresňujú vzájomné práva a povinnosti, reklamačným poriadkom, podmienkami použitia internetového sídla na webstránke, ochranou osobných údajov, podmienkami a pokynmi pri uzatváraní zmluvy teda objednávky, ktoré sú uvedené na webstránke tvorivytvor.sk ako aj objednávkou a jej prijatím zo strany predávajúceho.

2.6 Prosíme, vezmite na vedomie, že bez ohľadu kde je sídlo alebo bydlisko kupujúceho, predávajúci je firma so slovenským sídlom a tým sa podmienky riadia nasledujúcimi zákonmi:
- zákonom č. 40/1964 Zb., občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov (ďalej iba „občiansky zákonník“);
- zákonom č. 102/2014 Z.z. a 250/2007 Z. z., zákon o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov (iba ak ste spotrebiteľom).

2.7 Pokiaľ je zákazník teda kupujúci spotrebiteľom a právny poriadok jeho bydliska poskytuje vyššiu mieru ochrany ako slovenský právny poriadok, je v právnych vzťahoch pre kupujúceho poskytovaná daná vyššia miera ochrany.

 1. Ceny za produkty

3.1 Ceny produktov, cena za balenie a prepravu uvedená na internetovej stránke sú pre kupujúceho konečné a zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované na internetovej stránke. Vložením zľavového kódu v nákupnom procese môže kupujúci u predávajúceho uplatniť nárok na zľavu z kúpnej ceny vo výške definovanej daným kódom, zľavou či akciou. Zľavy či akcie, nie je možné spolu kombinovať, pokiaľ to vyslovene nie je uvedené ináč.

3.2 V prípade, že na strane predávajúceho dôjde k zjavnej technickej chybe pri uvedení ceny tovaru na jeho internetovej stránke alebo v priebehu procesu objednávky, nie je povinný dodať tovar kupujúcemu za chybnú cenu, a to ani v prípade, že kupujúcemu už bolo zaslané prijatie objednávky podľa našich VOP. V tomto prípade si predávajúci vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy.

3.3 Ak cena uvedená pri produktoch na internetovej stránke pekneveci.sk alebo v priebehu objednávania už nie je aktuálna, predávajúci bezodkladne upozorní kupujúceho na túto skutočnosť. Ak doposiaľ nedošlo k prijatiu objednávky od kupujúceho, predávajúci nie je povinný zmluvu uzavrieť.

3.4 Na odoslané objednávky nemá vplyv zmena ceny, ku ktorej došlo v medziobdobí medzi odoslaním objednávky a jej prijatím zo strany predávajúceho podľa článku 1.5 týchto obchodných podmienok.

 1. Platobné podmienky

4.1 Kupujúci má na výber, ako môže uhradiť cenu za svoju objednávku:
- V hotovosti kuriérovi, pri zaslaní objednávky na dobierku
- Bezhotovostne pred dodaním tovaru - online platobnou kartou prostredníctvom platobného systému GoPay
- Bezhotovostne pred dodaním tovaru - online - prostredníctvom internetbankingu, ktorý ponúka platobný systém GoPay
- Bezhotovostne pred dodaním tovaru - online - prostredníctvom platobného systému PayPal
- Bezhotovostne pred dodaním tovaru prevodom na bankový účet predávajúceho, pokyny budú kupujúcemu oznámené v potvrdení objednávky.
- Bezhotovostne pred dodaním tovaru priamym vkladom na účet predávajúceho. Číslo účtu a potrebné informácie, kupujúci nájde na internetovej stránke predávajúceho.

4.2 Prípadné ďalšie spôsoby platby sú uvedené na internetovej stránke tvorivytvor.sk predávajúceho. Spôsob platby na dobierku je spoplatnený. Tieto poplatky sú uvedené na internetovej stránke tvorivytvor.sk predávajúceho. V objednávke bude vždy uvedená konečná cena, ktorá už poplatky súvisiace so zvoleným spôsobom platby zahŕňa.

4.3 Platbu bankovým prevodom alebo priamym vkladom na účet je potrebné uskutočniť do piatich (5) pracovných dní po prijatí potvrdenia objednávky od predávajúceho. Variabilným symbolom pri platbe je číslo objednávky. Pokiaľ platba nebude pripísaná na bankový účet predávajúceho do dvadsať jedna (21) pracovných dní od doručenia potvrdenia na e-mail kupujúceho o prijatí objednávky, predávajúci objednávku zruší a nebude sa s objednávku ďalej zaoberať.

4.4. Za objednávku je možné zaplatiť v eurách (EUR).

 1. Prepravné podmienky

5.1 Predávajúci uvádza spôsoby dodania tovaru na internetovej stránke tvorivytvor.sk. Konkrétny spôsob dodania tovaru môže kupujúci zvoliť v objednávke v nákupnom košíku. Objednávku nie je možné dokončiť bez uvedenia spôsobu prepravy.

5.2 Náklady na dodanie tovaru závisia vždy na veľkosti a povahe tovaru a na cenníku zvoleného dopravcu. Aktuálne náklady na dodanie tovaru predávajúci presne a viditeľne uvádza na internetovej stránke pekneveci.sk. V objednávke bude vždy uvedená konečná cena, ktorá už náklady na zvolený spôsob dopravy zahŕňa.

5.3 Doba dodania tovaru vždy závisí od jeho skladovej dostupnosti a od zvoleného spôsobu dopravy ako aj platby za objednávku. Predávajúci sa vždy bude snažiť doručiť tovar kupujúcemu čo najskôr.

5.4 Tovar, ktorý je skladom, predávajúci odovzdá dopravcovi do piatich (5) pracovných dní od prijatia objednávky, platí pre spôsob úhrady na dobierku, pre platby platobnou kartou, internetbankingom či prostredníctvom platby PayPal. Pri platbe priamymvkladom na účet alebo prevodom na účet predávajúceho, je tovar spracovaný až po prijatí a evidovaní platby.

5.5 Tovar, ktorý nie je skladom, predávajúci odovzdá dopravcovi, akonáhle je to možné. O presnom dátume musí predávajúci informovať kupujúceho hneď ako to bude možné.

 1. Doručenie tovaru

6.1 Za doručenie tovaru podľa našich VOP sa rozumie okamih, keď je tovar doručený kupujúcemu. Ak kupujúci bezdôvodne odmietne prevziať tovar, nepovažuje sa táto skutočnosť za nesplnenie povinnosti predávajúceho dodať tovar, ani za odstúpenie od zmluvy zo strany kupujúceho. Miesto dodania tovaru si stanoví kupujúci pri objednávaní tovaru.

6.2 Kupujúci pri prevzatí tovaru má povinnosť svoju objednávku riadne skontrolovať, ako neporušenosť obalu stav obsahu.

6.3 V prípade, že kupujúci zistí nedostatky, má bezodkladnú povinnosť o tom informovať priamo prepravcu a následne predávajúceho.

6.4 Ak kupujúci odmietne zásielku s poškodeným obalom, prípadne obsahom prevziať, nepovažuje sa dané konanie za bezdôvodné odmietnutie tovaru.

6.5 V okamihu prevzatia tovaru alebo v okamihu, kedy mal kupujúci tovar prevziať, ale v rozpore so zmluvou tak neučinil, prechádza na kupujúceho zodpovednosť za poškodenie či stratu prevzatého tovaru.

6.6 Ak je potrebné doručiť tovar opakovane kvôli kupujúcemu alebo kupujúci požaduje doručenie iným než dohodnutým spôsobom, je povinný uhradiť náklady spojené s takýmto doručovaním.

6.7 V prípade, že kupujúci tovar bezdôvodne neprevezme, predávajúci má nárok na náhradu nákladov spojených s dodaním tovaru a jeho uskladnením, ako aj ďalších nákladov, ktoré z vyššie uvedeného dôvodu neprevzatia tovaru kupujúcim vzniknú. Tieto náklady nepresiahnu 0,40 € za každý deň trvania uskladnenia. Náklady na uskladnenie môžu dosiahnuť maximálne čiastku celkom 20 € alebo výšku kúpnej ceny, ak je nižšia ako 20 €.

6.8 V prípade nemožnosti doručenia tovaru, ktorá bola zapríčinená kupujúcim, predávajúci má v takom prípade právo odstúpiť od zmluvy.

6.9. Predávajúci vždy vystaví k objednanému tovaru faktúru, ktorú odovzdá/zašle kupujúcemu prostredníctvom e-mailovej komunikácie. Faktúra v papierovej podobe nie je nikdy vkladaná do zásielky s objednávkou.

 1. Odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho

V prípade, že kupujúci objedná tovar, kde si doplní vlastný text, prípadne nami poskytnutý motív upraví iným spôsobom, odstúpenie od zmluvy v zákonnej lehote 14 dní od prevzatia tovaru nie je v prípade tohto tovaru v súlade s ustanovením § 7 bod 6 písm. c) zákona o ochrane spotrebiteľa pri zmluvách uzavretých na diaľku, možné. Produkt, pri ktorom dôjde k zmene textu zo strany kupujúceho má povahu tovaru upraveného podľa priania spotrebiteľa.
Pokiaľ si kupujúci objedná tovar, ktorý nie je upravený podľa jeho želania, má právo odstúpiť od zmluvy podľa nasledujúcich odsekov tohto článku.

7.1 Kupujúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní. Daná lehota začne plynúť dňom, kedy si kupujúci alebo ním poverená osoba prevezme tovar od prepravcu.

7.2 Pre uplatnenie práva na odstúpenie od zmluvy, má kupujúci povinnosť informovať o svojom rozhodnutí predávajúceho a to prostredníctvom e-mailu na info@tvorivytvor.sk alebo listom, zaslaným na adresu sídla poskytovateľa internetového obchodu tvorivytvor.sk.

7.3 Predávajúci poskytne kupujúcemu vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy.

7.4 Aby bola dodržaná 14 dňová lehota na odstúpenie od zmluvy, musí kupujúci zaslať správu predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty na odstúpenie od zmluvy. Odstúpením kupujúceho od zmluvy sa kúpna zmluva ruší od začiatku.

7.5 Vrátený tovar prostredníctvom odstúpenia od zmluvy musí byť nepoužitý a nepoškodený, tovar je nutné vrátiť spolu s dokladom o zakúpení. Kupujúci znáša následky za akékoľvek poškodenie tovaru v dôsledku nesprávneho zaobchádzania s produktom zo strany kupujúceho. Predávajúci je v tomto prípade oprávnený znížiť hodnotu vrátenej čiastky, pokiaľ stav, vlastnosti a funkčnosti produktu sa znížili a ich zníženie súvisí s nesprávnym zaobchádzaním zo strany kupujúceho.

7.6 Kupujúci má právo v rámci 14 dňovej lehoty od prevzatia, tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom kamennom obchode, a to v rozsahu potrebnom na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

7.7 Poslanie produktov alebo tovaru naspäť predávajúcemu, by sa malo uskutočniť doporučene a s poistením zásielky, nakoľko predávajúci neručí za jeho prípadnú stratu alebo poškodenia pri preprave.

7.8 Náklady na vrátenie tovaru pri odstúpení od zmluvy znáša kupujúci.

7.9 Predávajúci je povinný pri odstúpení kupujúceho od zmluvy prevziať vrátený tovar a aj vrátiť kupujúcemu čiastku za tovar a prepravu, ktorá vznikla pri uzatvorení zmluvy, prípadne zníženú čiastku podľa bodu 7.5. Ak kupujúci požadoval doručenie iným ako ponúkaným spôsob zo strany predávajúceho, predávajúci nie je povinný vrátiť prepravnú čiastku za doručenie tovaru späť kupujúcemu pri odstúpení od zmluvy, jedná sa o náklady navyše.

7.10 Vrátenie financií kupujúcemu na účet, pri odstúpení od zmluvy, bude uskutočnené najneskôr do 14 pracovných dní od dňa, kedy predávajúci dostane oznámenie od kupujúceho o odostúpení od zmluvy. Financie však nebudú vrátené skôr ako 3 dni od prevzatia vráteného produktu predávajúcim.

7.11 Vrátenie peňazí sa uskutoční poslaním na účet kupujúceho, prípadne dohodnutou formou vrátenia financií s kupujúcim.

 1. Odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany predávajúceho

8.1 Predávajúci má právo odstúpiť od zmluvy v nasledujúcich prípadoch:
- Technickou chybou bola na internetovej stránke predávajúceho pekneveci.sk uvedená celkom zjavne chybná cena tovaru - článok 3.2 našich VOP.
- Tovar z objektívnych príčin ako napríklad, že tovar sa už nevyrába, dodávateľ prestal dodávať tovar alebo ho už nemá dlhodobo na sklade, nie je možné za pôvodných podmienok dodať.

8.2 V prípade, že nastane niektorý z vyššie uvedených prípadov, predávajúci bezodkladne bude informovať kupujúceho o odstúpení od zmluvy. Odstúpenie je účinné v okamihu, keď je doručené zákazníkovi.

8.3 V prípade, že kupujúci uhradil kúpnu cenu, predávajúci vráti čiastku bezhotovostne na účet kupujúceho, financie budú vrátené do 5 pracovných dní od odstúpenia predávajúceho od zmluvy.

8.4 V prípade, že predávajúci má možnosť namiesto odstúpenia od zmluvy ponúknuť kupujúcemu adekvátnu náhradu, uskutoční tak bezodkladne po dohode s kupujúcim.

 1. Práva chybného plnenia - reklamácie

9.1 Práva kupujúceho z chybného plnenia sa riadia príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. Pri uplatňovaní práv z chybného plnenia je potrebné postupovať v súlade s Reklamačným poriadkom. Pred odoslaním reklamácie je potrebné, aby sa kupujúci oboznámil s Reklamačným poriadkom dôkladne, aby mohla byť reklamácia vybavená čo najrýchlejšie a k spokojnosti kupujúceho.

9.2 Záručná doba na produkty je 24 mesiacov. Doba od uplatnenia práva z chybného plnenia za poškodenie až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný produkt prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Ak dôjde k výmene produktu alebo tovaru, začne záručná doba plynúť od začiatku od prevzatia nového produktu.

9.3  Pokiaľ kupujúci zistí poškodenie, za ktoré zodpovedá predávajúci, je povinný bez zbytočného odkladu uplatniť reklamáciu u predávajúceho.

9.4 Pokiaľ sa jedná o odstrániteľné poškodenie, kupujúci má právo na jeho nápravu bezplatne a včas. Predávajúci má povinnosť dané poškodenie bez zbytočného odkladu odstrániť, alebo ponúknuť rovnakú náhradu. Predávajúcemu pri zabezpečení náhrady však nesmú vzniknúť neprimerané náklady vzhľadom k cene tovaru alebo závažnosti poškodenia.

9.5 Predávajúci môže ponúknuť kupujúcemu výmenu chybného produktu za bezchybný, pokiaľ výmena nespôsobí závažné ťažkosti kupujúcemu.

9.6 Pri opakovanom odstránení, výmene alebo náhrade odstrániteľnej vady je produkt nepoužiteľný, kupujúci má právo požadovať vrátenie financií a tým odstúpenie od zmluvy.

9.7 Pokiaľ sa jedná o neodstrániteľné poškodenie, ktoré nemožno odstrániť a bráni riadnemu a bezchybnému užívaniu produktu či tovaru, kupujúci má právo na výmenu produktu alebo má právo od zmluvy odstúpiť.

9.8 Ak sa jedná o neodstrániteľnú vadu, ktorá ale nebráni užívaniu produktu alebo tovaru ako veci bez chyby, kupujúci má právo na primeranú zľavu z ceny tovaru.

9.9 Predávajúci je povinný určiť spôsob riešenia reklamácie bezodkladne, najneskôr však do troch (3) pracovných dní, v prípade komplikovanejších prípadoch, ktoré si vyžadujú technické posúdenie, je táto lehota stanovená na tridsať (30) pracovných dní.

9.10 Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo odstúpiť od zmluvy alebo má právo na výmenu produktu za nový.

9.11 Kupujúci má právona náhradu nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením práva z chybného plnenia. Kupujúci musí však svoje právo uplatniť najneskôr do jedného mesiaca od uplatnenia reklamácie, inak právo zanikne.

 1. Práva pri vzniku spotrebiteľského sporu

10.1 Ak kupujúci je spotrebiteľ a ak vznikne medzi kupujúcim a predávajúcim spor zo zmluvy, ktorý sa nepodarí vyriešiť priamo, kupujúci má právo obrátiť sa s daným sporom na Slovenskú obchodnú inšpekciu (adresa: P. O. BOX 29, Prievozská 32, 827 99 Bratislava; webové sídlo: www.soi.sk; telefón: 02/58 27 21 59) s cieľom mimosúdneho riešenia spotrebiteľského sporu. Toto právo môže kupujúci ako spotrebiteľ uplatniť najneskôr do 1 roka odo dňa, keď bolo právo prvýkrát uplatnené u predávajúceho, ktoré je predmetom tohto spotrebiteľského sporu.

 1. Ochrana osobných údajov

11.1 Pri vyplnení objednávky alebo pri registrácii na internetovej stránke predávajúceho pekneveci.sk kupujúci poskytuje niektoré osobné údaje. Ďalej pri používaní internetovej stránke predávajúceho tvorivytvor.sk dochádza k získavaniu, uchovávaniu a spracovávaniu ďalších údajov, ku  ktorým má predávajúci prístup. Zadaním osobných údajov a používaním internetovej stránke predávajúceho pekneveci.sk, súhlasí kupujúci so spracovávaním a zhromažďovaním svojich osobných údajov v ďalej uvedenom rozsahu a k ďalej uvedeným účelom, a to až do doby vyjadrenia nesúhlasu s takýmto spracovaním.

11.2 Ochrana osobných údajov je pre nás ako predávajúceho veľmi dôležitá. Naša spoločnosť má sídlo v Slovenskej republike a spracovanie osobných údajov našich zákazníkov tiež prebieha v Slovenskej republike. Pri nakladaní s osobnými údajmi preto postupujeme v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä so zákonom č. 18/2018 Z. z., zákon o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZOOÚ“).

11.3 Predávajúci neposkytuje osobné údaje kupujúcich žiadnej tretej osobe, ani osobné údaje kupujúcich nesprístupňuje ani nikde nezverejňuje. Poskytnutie osobných údajov kupujúcim je dobrovoľné; pokiaľ však kupujúci neposkytne predávajúcemu potrebné osobné údaje aby mohla byť jeho objednávka spracovaná a doručená, kúpna zmluva sa nepovažuje za uzavretú a na objednávku kupujúceho sa neprihliada.

11.4 V prípade prihlásenia kupujúceho k odberu newslettera, kupujúci udeľuje predávajúcemu súhlas so spracúvaním osobných údajov na marketingové účely, t. j. najmä na ponúkanie výrobkov a služieb a zasielanie informácií o možných zľavách či výhodných ponukách, a to aj prostredníctvom elektronických prostriedkov v zmysle ust. § 62 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách. Súhlas so spracovaním osobných údajov na marketingové účely udeľuje kupujúci na dobu neurčitú a môže ho kedykoľvek bezplatne odvolať.

11.5 Prostredníctvom osobných a ďalších údajov kupujúceho predovšetkým základné informácie o kupujúcom umožňujú prístup k účtu kupujúceho a čo najjednoduchšie používanie internetovej stránky, ako aj možnosť doručenia objednávky.

11.6 Údaje sú ďalej využívané pre komunikáciu ohľadom správy zákazníckeho účtu a pre užívateľskú podporu. Údaje môžu byť použité pre zlepšovanie našich služieb, a to vrátane využívania analýzy správania užívateľov internetovej stránky predajcu tvorivytvor.sk.

11.7 Kupujúci má práva dotknutej osoby podľa § 28-30 zákona č. 122/2013 Z.z., najmä právo na základe písomnej žiadosti od predávajúceho vyžadovať: potvrdenie, či sú alebo nie sú jeho osobné údaje spracúvané a vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní jeho osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod zákona č. 122/2013 Z.z.; pri vydaní rozhodnutia podľa § 28 ods. 5 zákona č. 122/2013 Z.z. je oprávnený oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií. Ďalej má právo vyžadovať vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jeho osobné údaje na spracúvanie, zoznam osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, opravu alebo likvidáciu jeho nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, likvidáciu jeho osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil, likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona ako aj blokovanie jeho osobných údajov.

11.8 Internetová stránka predajcu tvorivytvor.sk používa pre svoju činnosť takzvané „cookies“. Webové sídlo ďalej používa službu Google Analytics a prípadne aj ďalšie služby poskytované spoločnosťou Google, Inc. (ďalej len „Google“). K využívaniu cookies dochádza aj v rámci využívania týchto služieb. Zaškrtnutím súhlasu na internetovej stránke predajcu udeľuje zákazník súhlas s využívaním súborov cookies, a tiež so spracovaním údajov spoločnosťou Google a našou spoločnosťou.

Všeobecné obchodné podmienky môže predávajúci meniť alebo dopĺňať. Akékoľvek zmeny všeobecných obchodných podmienok nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na internetovej stránke predávajúceho tvorivytvor.sk. Právne vzťahy vyplývajúce z kúpnej zmluvy sa spravujú vždy VOP účinnými v čase záväznej objednávky tovaru.

Tieto všeobecné obchodné podmienky sú platné od 01.11.2018