Reklamácia a vrátenie

Práva z chybného plnenia

Práva kupujúceho z chybného plnenia sa riadia príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi (najmä ustanoveniami § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a, ak ste spotrebiteľom, tak aj § 2158 až 2174 občianskeho zákonníka). Pri uplatňovaní práv z chybného plnenia je potrebné postupovať v súlade s Reklamačným poriadkom. Pred odoslaním reklamácie je potrebné, aby sa kupujúci oboznámil s Reklamačným poriadkom dôkladne, aby mohla byť reklamácia vybavená čo najrýchlejšie a k spokojnosti kupujúceho.

Záručná doba na produkty je 24 mesiacov. Doba od uplatnenia práva z chybného plnenia za poškodenie až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný produkt prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Ak dôjde k výmene produktu alebo tovaru, začne záručná doba plynúť od začiatku od prevzatia nového produktu.

Pokiaľ kupujúci zistí poškodenie, za ktoré zodpovedá predávajúci, je povinný bez zbytočného odkladu uplatniť reklamáciu u predávajúceho. Je potrebné kontaktovať predávajúceho na email info@tvorivytvor.sk alebo telefonicky 0911 917 069. Predávajúci bezodkladne bude informovať kupujúceho o riešení jeho sťažnosti či reklamácie.

Pokiaľ sa jedná o odstrániteľné poškodenie, kupujúci má právo na jeho nápravu bezplatne a včas. Predávajúci má povinnosť dané poškodenie bez zbytočného odkladu odstrániť, alebo ponúknuť rovnakú náhradu. Predávajúcemu pri zabezpečení náhrady však nesmú vzniknúť neprimerané náklady vzhľadom k cene tovaru alebo závažnosti poškodenia.

Predávajúci môže ponúknuť kupujúcemu výmenu chybného produktu za bezchybný, pokiaľ výmena nespôsobí závažné ťažkosti kupujúcemu.

Pri opakovanom odstránení, výmene alebo náhrade odstrániteľnej vady produkt nepoužiteľný, kupujúci má právo požadovať vrátenie financií a tým odstúpenie od zmluvy.

Pokiaľ sa jedná o neodstrániteľné poškodenie, ktoré nemožno odstrániť a bráni riadnemu a bezchybnému užívaniu produktu či tovaru, kupujúci má právo na výmenu produktu alebo má právo od zmluvy odstúpiť.

Ak sa jedná o neodstrániteľnú vadu, ktorá ale nebráni užívaniu produktu alebo tovaru ako veci bez chyby, kupujúci má právo na primeranú zľavu z ceny tovaru.

Predávajúci je povinný určiť spôsob riešenia reklamácie bezodkladne, najneskôr však do troch (3) pracovných dní, v prípade komplikovanejších prípadoch, ktoré si vyžadujú technické posúdenie, je táto lehota stanovená na tridsať (30) pracovných dní.

Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo odstúpiť od zmluvy alebo má právo na výmenu produktu za nový.

Kupujúci má právo na náhradu nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením práva chybného plnenia. Kupujúci musí však svoje právo uplatniť najneskôr do jedného mesiaca od uplatnenia reklamácie, inak právo zanikne.